הרשמה לקבוצות הנוסעים לפולין

שימו לב, כל השדות עם "!" הינם שדות חובה
Please pay attention, all the fields with "!" Are required


  Title (!)

  * למי שעדיין אין דרכון או שדרכונו לא בתוקף, נא למלא כדלהלן : מספר דרכון : 123456 . תוקף דרכון 12/12/2100 .
  For those who do not yet have a passport or whose passport is not valid, please fulfill the following: Passport number: 123456. Passport validity 12/12/2100.
  * במידה ולא מופיעה אפשרות בחירת התאריך יש לפתוח את הדף בדפדפן כרום/פיירפוקס או לרשום תאריך בצורה הבאה: יום-חודש-שנה (2020-12-30)
  If you do not see the date selection option, open the page in the Chrome / Firefox browser or register a date as follows: Day – Month – Year (2020-12-30)  יש למלא פרטים בדיוק כפי שרשום בדרכון. בטיסות סדירות יש הקפדה על כך ועלות תיקון איות לאחר כרטוס הוא 50 דולר.
  Details must be filled in exactly as indicated on the passport. Regular flights are strictly followed and the cost of spelling correction after ticketing is $ 50.  * חולצה וביטוח : יש לבדוק בדף מידע אם כלולים במחיר – Shirt and insurance: Check the information page if included in the price *
  **הרחבת ביטוח מיועדת למי שחלה החמרה בבריאותו או שאושפז בחצי שנה שלפני מועד הנסיעה, או סובל ממחלה כרונית, או לוקח תרופות באופן קבוע.
  לתשומת לב : בעיה/מחלה נפשית אינה מכוסה בביטוח, הוצאות בגין מחלה או פטירה של בן משפחה אינם מכוסים אלא אם כן קרו באופן פתאומי.

  ** The insurance extension is intended for those who have become ill or have been hospitalized for six months prior to the date of travel, or suffer from a chronic illness or take medication on a regular basis.
  Attention: Mental illness / problem is not covered by insurance, expenses for illness or death of a family member are not covered unless they occurred suddenly.

  לחץ שלח ובנוסף הדפס את הדף, צרף צ'קים ושלח בדואר 24 לכתובת: דיזנהאוז, גושן 61 קרית מוצקין
  פירוט הצ'קים לפי מה שפורסם בדף מידע והרשמה


  Click Submit, print the page, attach checks and send by mail 24 to: Diesenhaus, Goshen 61 Kiryat Motzkin
  Details of the checks according to what was published in the information and registration page

  לחץ שלח. נא לידע אותנו לאחר ביצוע העברה
  Click Submit. Please let us know after making a transfer.  חשבוננו בבנק הבינלאומי סניף 44 חשבון 622869
  Our account at the First International Bank, branch 44, Account 622869

  פרטי הכרטיס שתמלא להלן אחרי שתקליק על "שלח והמשך…" מועברים אלינו בצורה מאובטחת.
  האתר לא מחייב את הכרטיס ואין להתייחס לסכום של 200 שח שרשום שם.

  יש לציין מס' תשלומים מבוקש על כל הסכום שהובא לידיעתך ב"דף המידע" וכאמור לא להתייחס ל200 שח שרשומים שם.

  The card details you fill below after you click "Send and continue …" are delivered to us securely.
  The site does not require the card and the amount of 200 shekels registered there is not to be considered.
  Please specify a number of requested payments for the entire amount that was brought to your attention in the "Information Sheet" and as mentioned above do not relate to the 200 shekels listed there.  אפשרויות התשלומים : עד 4 שווים, או 5-10 בתוספת של כ 24 שח לתשלום חמישי ומעלה, או בקרדיט.
  Payment options: Up to 4 equal, or 5-10 plus 24 NIS for fifth payment or higher, or credit.

  • מי שהגיש בקשה למלגה נא לציין זאת בהערות.
   תלמידים שקיבלו אישור למלגות יחויבו רק בהפרש הנדרש.
   בקשות חריגות נא לרשום בהערות לעיל או לפנות במייל לרחלי Racheli.Korenberg@diesenhaus.co.il

   

  • If you have applied for a scholarship, please note this in the comments.
   Students who received approval for scholarships will be charged only with the required difference. Exceptional requests Please write in the comments on this page or contact Racheli by Email – Racheli.Korenberg@diesenhaus.co.il
  • תכולת העסקה הקובעת היא זאת שפורסמה בדף מידע שקיבלת דרך המארגנים
  • The content of the transaction is the one published on the Information Sheet received by the organizers